2 ചേരുവകൾ മാത്രമുള്ള മുന്തിരി വൈൻ / 2 INGREDIENTS GRAPE WINE RECIPE / EASY WINE RECIPE

Wine Recipes
1.Grapes=2.600 grm } Grapes=1 kg
2.sugar= 1 1/4 kg } Sugar=1/2 kg
*************************************************
https://youtu.be/ejKubqWWS2c വെറും 5 മിനിറ്റു മതി സൂപ്പർ പഴം പൊരി റെഡി /KERALA STYLE EASY PAZHAM PORI RECIPE
https://youtu.be/CGrQTvrbe24 സോഫ്റ്റ് ദോശയും അതിലേക്കുള്ള ചട്ട്ണിയും ,ചമ്മന്തിയും/KERALA STYLE SOFT DOSA RECIPE&TWO TYPE CHUTNIES
https://youtu.be/7jyGX6Jic-4 പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ അപ്പം /EASY BREAKFAST RECIPE / INSTANT APPAM RECIPE
https://youtu.be/nmbf_ydh4QY പൊരിച്ച കോഴി ബിരിയാണി / FRIED CHICKEN DUM BIRIYANI IN KERALA STYLE
https://youtu.be/A681C0T2waE മൃദുവായ വെള്ളയപ്പം (പാലപ്പം)/SOFT & EASY VELLAYAPPAM (PALAPPAM)

FOLLOW US ON FACEBOOK : https://www.facebook.com/rathnaskitchen

bindhushibu910@gmail.com

Products You May Like

Articles You May Like

Wine Spectator’s No. 2 Wine of 2021
Roaming the Rhône: Dealing with a Rainy Growing Season
Winc Wines 🍷 | #shortsmaschallenge #shortsmas #wincwines #travelhack
John Jordan Storytelling: Jordan Winery Redwood Water Tank Memories, Demolition and Recycling
What does Halbtrocken mean? German Wine Terms Explained.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *