പഴം വൈൻ / HOMEMADE BANANA WINE RECIPE / EASY WINE RECIPE

Wine Recipes
1.Ripe banana=3 kg
2.Sugar= 1 1/2 kg
************************
https://youtu.be/dcQCuCr2C5o 2 ചേരുവകൾ മാത്രമുള്ള മുന്തിരി വൈൻ / 2 INGREDIENTS GRAPE WINE RECIPE / EASY WINE RECIPE
https://youtu.be/ejKubqWWS2c വെറും 5 മിനിറ്റു മതി സൂപ്പർ പഴം പൊരി റെഡി /KERALA STYLE EASY PAZHAM PORI RECIPE
https://youtu.be/CGrQTvrbe24 സോഫ്റ്റ് ദോശയും അതിലേക്കുള്ള ചട്ട്ണിയും ,ചമ്മന്തിയും/KERALA STYLE SOFT DOSA RECIPE&TWO TYPE CHUTNIES
https://youtu.be/7jyGX6Jic-4 പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ അപ്പം /EASY BREAKFAST RECIPE / INSTANT APPAM RECIPE
https://youtu.be/nmbf_ydh4QY പൊരിച്ച കോഴി ബിരിയാണി / FRIED CHICKEN DUM BIRIYANI IN KERALA STYLE
https://youtu.be/A681C0T2waE മൃദുവായ വെള്ളയപ്പം (പാലപ്പം)/SOFT & EASY VELLAYAPPAM (PALAPPAM)

FOLLOW US ON FACEBOOK : https://www.facebook.com/rathnaskitchen

bindhushibu910@gmail.com

Products You May Like

Articles You May Like

How to Make homemade JAPANESE PLUM WINE (Umeshu) 梅酒の作り方 (レシピ)
Decoy by Duckhorn 2015 Red Blend, Sonoma
Möet Hennessy Buys Napa’s Joseph Phelps Vineyards
Master of Wine Tastes FREAK Wines – The Wine Tasting
Ultimate Rioja Wine Tasting 🍷 Spain’s Most Famous Tempranillo!

Leave a Reply

Your email address will not be published.