പഴം വൈൻ / HOMEMADE BANANA WINE RECIPE / EASY WINE RECIPE

Wine Recipes
1.Ripe banana=3 kg
2.Sugar= 1 1/2 kg
************************
https://youtu.be/dcQCuCr2C5o 2 ചേരുവകൾ മാത്രമുള്ള മുന്തിരി വൈൻ / 2 INGREDIENTS GRAPE WINE RECIPE / EASY WINE RECIPE
https://youtu.be/ejKubqWWS2c വെറും 5 മിനിറ്റു മതി സൂപ്പർ പഴം പൊരി റെഡി /KERALA STYLE EASY PAZHAM PORI RECIPE
https://youtu.be/CGrQTvrbe24 സോഫ്റ്റ് ദോശയും അതിലേക്കുള്ള ചട്ട്ണിയും ,ചമ്മന്തിയും/KERALA STYLE SOFT DOSA RECIPE&TWO TYPE CHUTNIES
https://youtu.be/7jyGX6Jic-4 പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ അപ്പം /EASY BREAKFAST RECIPE / INSTANT APPAM RECIPE
https://youtu.be/nmbf_ydh4QY പൊരിച്ച കോഴി ബിരിയാണി / FRIED CHICKEN DUM BIRIYANI IN KERALA STYLE
https://youtu.be/A681C0T2waE മൃദുവായ വെള്ളയപ്പം (പാലപ്പം)/SOFT & EASY VELLAYAPPAM (PALAPPAM)

FOLLOW US ON FACEBOOK : https://www.facebook.com/rathnaskitchen

bindhushibu910@gmail.com

Products You May Like

Articles You May Like

Mountain Magic: Malbec Loves High Altitudes
Best Wines Online: Messmer Riesling Feinherb Muschelkalk 2011
Mulled Wine | മൾഡ് വൈൻ
Hindsight Estate 2015 Cabernet Sauvignon, Napa Valley
why iman knows much about wines?? #short #imangadzhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *