පොල් වතුරෙන් වයින් : coconut wine sinhala and english recipe

Wine Recipes
පොල් වතුරෙන් වයින්
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය-
– පොල්වතුර 3/4 බොතල්
– සීනි 200
– කරාබුනැටි 3
– කරදමුංගු 3
– කුරුදු අගලෙ කෑල්ලක්
– දොඩම් ගෙඩි 1
– ය්ස්ට් තේ හැදි 3/4
– දෙහි ගෙඩි 1

wine from coconut water

ingredients
– coconut water 3/4 bottles
– sugar 200g
– cloves 3
– cardamom pods 3
– cinnamon 1 inch stick
– lime 1 fruit
– orange 1 fruit
– yeast 3/4 tsp

Products You May Like

Articles You May Like

Did my Thanksgiving WINES work? #shorts
Best mulled wine recipe #shorts #recipe
‘Straight Talk’ Podcast Episode 3 Spotlights Champagne for the Holidays
Tony Parker Doubles Down in Southern France
Mulled Wine | മൾഡ് വൈൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *