පොල් වතුරෙන් වයින් : coconut wine sinhala and english recipe

Wine Recipes
පොල් වතුරෙන් වයින්
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය-
– පොල්වතුර 3/4 බොතල්
– සීනි 200
– කරාබුනැටි 3
– කරදමුංගු 3
– කුරුදු අගලෙ කෑල්ලක්
– දොඩම් ගෙඩි 1
– ය්ස්ට් තේ හැදි 3/4
– දෙහි ගෙඩි 1

wine from coconut water

ingredients
– coconut water 3/4 bottles
– sugar 200g
– cloves 3
– cardamom pods 3
– cinnamon 1 inch stick
– lime 1 fruit
– orange 1 fruit
– yeast 3/4 tsp

Products You May Like

Articles You May Like

Announcing Wine Spectator’s 16th Annual Video Contest
Cava Bubbles Up
Let’s Explore Rosé! | Wine Folly
Why You Should be Cooking Chicken with Music, Wine and Whiskey
Researchers aim to make alcohol-free wines mimic full-strength counterparts | ABC News

Leave a Reply

Your email address will not be published.