3 ദിവസം കൊണ്ട് അടിപൊളി മുന്തിരി വൈൻ | Grape Wine Recipe in 3 Days

Wine Recipes
3 ദിവസം കൊണ്ട് അടിപൊളി മുന്തിരി വൈൻ | Grape Wine Recipe in 3 Days

#MinisLifestyle #grapewine #christmas #recipe

👇Buy Krishi Product online👇

Beauveria https://amzn.to/36M4v9g
Kadala punnakku https://amzn.to/3dHBWvA
Vepinn Punnakku https://amzn.to/3eG2XB5
Gardening Tools https://amzn.to/2MTqjXz
Pheromone Trap https://amzn.to/2AUP1EE
Garden Sprayer https://amzn.to/37gJh3I

You May Also Like Below farming videos

🌿 Manjal Krishi | മഞ്ഞൾ കൃഷി

🌱 Payar Krishi

☘️ Koval Krishi

🌾 Venda Krishi

🌴 Vazha Krishi

☘️ Cheera Krishi

🌱 Chena Krishi

🌿 Kachil Krishi

☘️ കൂർക്ക കൃഷി | Koorka Krishi | Chinese Potato

🌿 Curry Leaves Krishi | Kariveppu Krishi

🌱 Paval Krishi

☘️ Ginger farming

🌱 Grow Bag farming

———————————————————————————-
My Kitchen & Camera Accessories

Garden Sprayer https://amzn.to/3ddlinf
Mixer Grinder: https://amzn.to/2CJStzu
Cutlery Set : https://amzn.to/2Wr79ej
Kadai : https://amzn.to/2CHDeaa
Non Stick Tawa : https://amzn.to/2CEOsws
My Camera : https://amzn.to/2DWjhKF
My Alternate Camera; https://amzn.to/3eb4miC
High-Speed Memory Card: http://amzn.to/2wIRv5d
PowerBank : https://amzn.to/2HLPL0r
Tripod: https://amzn.to/2HKKeHF
Mic: http://amzn.to/2qsWWOk

————————————————————————–
Let’s Connect
Facebook : https://www.facebook.com/minislifestyle
Instagram : https://www.instagram.com/minis.lifestyle/
TikTok : http://vm.tiktok.com/RApbfC/
Podcast : https://Anchor.fm/minislifestyle
Trell : https://trell.co/@minislifestyle

Products You May Like

Articles You May Like

Ridge Vineyards 2016 Lytton Springs Zinfandel Blend, Dry Creek Valley 282014516
Best mulled wine recipe #shorts #recipe
Henschke Hill of Grace
Best Wines Online featuring Joanie Karapetian: Vallana Spanna Colline Novaresi 2009
The Wine Grape Varieties of Bordeaux

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *